Naučná stezka Viselce

Mezi Holicemi a obcí Vysoké Chvojno vznikla nová naučná stezka se zaměřením na lesní hospodaření, kterou vybudovalo Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Slavnostní otevření proběhlo dne 21. 10. 2011 za účasti starostů okolních měst a obcí a dalších hostů. Celá trasa je pro veřejnost přístupná celoročně, jak pro pěší tak i pro cyklisty.
Stezka je sestavena ze sedmi informačních tabulí, které naleznete na 6,5 km dlouhé trase. Součástí stezky jsou i tři odpočinková místa s lavičkami a odpadkovými koši.
Naučná stezka začíná v Holicích u kulturního domu, nedaleko muzea Emila Holuba. Na první tabuli je popsána trasa naučné stezky a jsou zde všeobecné informace o lesích v ČR. Směrové značky návštěvníky dovedou do lesa zvaného Viselce, kde jsou podél lesní cesty další stanoviště. Na druhé tabuli jsou popsány funkce lesů a jejich rozdělení na produkční a mimoprodukční s poukázáním na rekreační funkci lesů, protože je tabule umístěna v chatové oblasti. Další tabule vysvětlí návštěvníkům, proč je nutné v lesích hospodařit. Čtvrtá tabule je věnována zakládání a výchově mladých lesních porostů s popisem jednotlivých činností při pěstování lesa. Pátá tabule představuje práci lesníků, existenci lesního hospodářského plánu, značení lesních porostů v terénu a mluvu lesníků. Na šestém zastavení jsou popsány vlastnické vztahy k lesům v okolí Vysokého Chvojna v minulosti a dnes a je zde představena firma Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., která tyto lesy obhospodařuje. Naučná stezka končí ve Vysokém Chvojně u zookoutku, kde jsou popsány některé volně žijící druhy zvěře v ČR, a ty si může návštěvník z pozorovatelny hned prohlédnout. Na informačních tabulích jsou dále umístěny popisky s obrázky významných dřevin, pro nejmenší návštěvníky různé hry a kvízy.
Trasa naučné stezky zavede návštěvníky také do arboreta ve Vysokém Chvojně, které má vlastní informační systém a roste tady přes 200 druhů stromů a keřů.
V případě zájmu je možné, pro školní i jiné kolektivy, domluvit prohlídku arboreta a zookoutku ve Vysokém Chvojně s doprovodem.
Na tuto akci se podařilo Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno s.r.o. získat dotaci a projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER přes MAS Holicko o.p.s. v nákladu 190 606,- Kč celkových způsobilých výdajů.

www.lesnidruzstvo.cz - Lesní družstvo Vysoké Chvojno